สทร. สพฐ.

แบบสำรวจความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสําหรับโรงเรียน

เข้าระบบเขตพื้นที่ » เข้าระบบสำหรับโรงเรียน »
ระบบรายงานผลออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 สพฐ. พัฒนาระบบโดย TEAM Copyright © 2021 All rights reserved. Version 1.0