สทร. สพฐ.

แบบสํารวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสําหรับโรงเรียน

เข้าระบบเขตพื้นที่ » เข้าระบบสำหรับโรงเรียน »

<< ขั้นตอนการดำเนินการกรอกข้อมูล >>
<< รวมคำถามที่พบบ่อย >>
ระบบรายงานผลออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 สพฐ. Copyright © 2021 All rights reserved. Version 1.0